Thông tin chuyển khoản

TÀI KHOẢN CÔNG TY:

Công ty TNHH HIẾU THÀNH PHÁT.

STK: xxx.xxxx.xxx.xxx – Tại NH Vietcombank – CN Kỳ Đồng – PGD Nơ Trang Long.

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN:

Trần Trung Thành

STK: xxx.xxx.xxx.xxx – Tại NH Vietcombank – CN Kỳ Đồng – PGD Nơ Trang Long.